Łukasz Guzek

Łukasz Guzek (Polska)

biogram: ur. 1962
2005 – doktorat w Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki.
2011 – dziś – adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce
W swojej pracy łączy badania naukowe historyka sztuki z krytyką sztuki i praktyką kuratorską.
2009 – dziś – redaktor naczelny czasopisma naukowego „Sztuka i Dokumentacja”, które ukazuje się dwa razy w roku

prezentacja książki:  Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce. 

wyd. Warszawa – Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako, 2017.

Monografia stanowi podsumowanie badań i doświadczeń pracy z artystami prowadzonych od początku lat dziewięćdziesiątych. Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie problematyki sztuki akcji w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sztuce od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych. Podział tego okresu odzwierciedla zmienne narracje dominujące w świecie sztuki. Na podstawie analiz strukturalnych zostały wyodrębnione środki artystyczne i formy wspólne dla budowy dzieł sztuki akcji oraz konteksty ich stosowania. Zarazem uchwytne stały się dwa komplementarne procesy: usamodzielniania się sztuki akcji jako nurtu i „performatyzacji sztuki” – uwzględniania jej zmienności, wielomedialności i wielodyscyplinarności. Metoda rekonstrukcji pozwala opisać dynamikę sprzężeń zwrotnych między historią a współczesnością i dokonać zarówno rewizji historii sztuki, jak i zakorzenić w niej sztukę współczesną. Książka jest skierowana do badaczy, którym dostarcza materiału do monograficznych, krytycznych opracowań.

www.journal.doc.art.pl

Łukasz Guzek i Małgorzata Sady fot. Gabriela Benkol Gamrowska